NÁČRTKY KATA

Taikyoku ShodanHeian ShodanHeian NidanHeian Sandan
Heian YondanHeian GodanTekki ShodanTekki Nidan
Tekki SandanKanku DaiHangetsuGangaku
EmpiBassai DaiJionJitte
ChinteWankanJiinMeikyo
NijushihoBassai ShoKanku ShoSochin
Gojushiho ShoGojushiho DaiUnsu